De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Dordrecht is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens een vastgelegde beroepscode. De basis daarvan is eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Om de kwaliteit van onze zorg te borgen is er een Kwaliteitsstatuut opgesteld. Dit ligt ter inzage in de praktijk. Nu kan het, ondanks onze zorgvuldigheid, toch voorkomen dat u een klacht hebt over onze praktijk of over de behandeling. U kunt dit altijd met de behandelaar bespreken, of als u het moeilijk vindt om dat rechtstreeks te zeggen, kunt u een e-mail sturen. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u bij het NIP terecht.

De procedure

U heeft de klacht met ons besproken en bent daarna toch nog niet tevreden of gerustgesteld. Dan kunt u de klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP. Voor meer informatie over de klachtenregeling, of een toelichting op de beroepscode van het NIP kunt u terecht op www.psynip.nl onder “Publieksinformatie” en daarna “Klacht over psycholoog?”.

Vertrouwenspersoon voor cliënten van 1nP

Stichting 1nP heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon voor cliënten van 1nP. 1nP heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Patiënten vertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg gevestigd te Utrecht. De Stichting PVP heeft 1nP opgenomen in haar bestanden, teneinde de cliënten van 1nP advies en bijstand te verlenen met betrekking tot problemen die uit de begeleiding of behandeling aangeboden vanuit 1nP resulteren. De Stichting PVP biedt in elk geval de volgende diensten:

 • Telefonische ondersteuning door de Helpdesk PVP aan cliënten van 1nP bij vragen en klachten over hun rechtspositie binnen 1nP
 • Op afroep advies en bijstand door de PVP aan cliënten van 1nP met betrekking tot problemen die uit de begeleiding of behandeling vanuit 1nP resulteren. Afhankelijk van de vraag of klacht zal de helpdeskmedewerker de cliënt telefonisch informatie dan wel advies geven, of de vraag doorgeven aan een vertrouwenspersoon. 1nP draagt er in dit verband onder meer zorg voor dat:
 • de vertrouwenspersoon alle informatie krijgt die hij voor een goede taakvervulling nodig heeft;
 • de vertrouwenspersoon, indien hij dit voor het onderzoeken van een klacht nodig oordeelt, inzage in de cliëntengegevens van de betrokken cliënt krijgt, na diens uitdrukkelijke toestemming;
 • informatiemateriaal over de vertrouwenspersoon wordt verspreid. Elk half jaar ontvangt 1nP een evaluatierapport van de Stichting PVP over de dienstverlening aan 1nP cliënten. 1nP heeft op het interne gedeelte van de website voor cliënten, informatie opgenomen over de vertrouwenspersoon.

Privacy beleid

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd. We volgen hierin de relevante wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Praktisch houdt dit het volgende in:

 • Indien nodig vragen we uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens mag alleen wanneer dit nodig is voor het doel van de behandeling.
 • We hebben afdoende technische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw gegevens is gewaarborgd.
 • Er worden in principe geen persoonsgegevens aan andere partijen gegeven, met uitzondering van de verderop genoemde situaties.
 • Via onze contactgegevens kunt u vragen stellen over dit privacy beleid.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor administratieve doeleinden en voor de uitvoering van de behandelovereenkomst. Zo is het nodig om bij de gemeente een beschikking aan te vragen voor de financiering van een behandeling. Bij het aanvragen van een beschikking is het nodig om persoonsgegevens aan te leveren bij de gemeente. Wij nemen alleen persoonsgegevens op van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) als daar toestemming voor is gegeven door een ouder, een verzorger of een vertegenwoordiger van de wet. Om de doelstellingen uit het behandelplan te kunnen bereiken, worden de volgende persoonsgegevens van uw kind gevraagd: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer, adresgegevens school, e.d, contactpersoon school. De gegevens van en over uw kind worden opgeslagen voor gebruik gedurende de behandeling en daarna voor 15 jaar.

Verstrekking aan andere partijen

 • In principe verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere partijen. Uitzonderingen hierop zijn wettelijk bepaald. Zo kan de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens opvragen. In zo een geval zijn wij verplicht medewerking te verlenen. Ook kunnen wij persoonsgegevens aan derden doorgeven, als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Met partijen die uw gegevens krijgen, spreken wij af dat zij de beveiliging van uw gegevens waarborgen. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan partijen die zich buiten de EU bevinden.
 • Concrete beveiligingsmaatregelen
 • Met technische middelen en organisatorische maatregelen, waarborgen wij dat er niet onrechtmatig gebruik gemaakt kan worden van uw persoonsgegevens. Om enkele voorbeelden te noemen: een ieder die met uw gegevens werkt, is gehouden aan geheimhouding; wij gebruiken solide wachtwoorden en gebruikersnamen; als het nodig is, gebruiken wij pseudoniemen of verhullen wij uw persoonsgegevens; wij zorgen voor back-ups om altijd bij uw gegevens te kunnen komen; wij evalueren ons privacy beleid en passen onze maatregelen aan als dat nodig mocht zijn; een ieder die in onze praktijk werkt, wordt op de hoogte gebracht van het belang van beveiliging van persoonsgegevens.
 • Rechten aangaande uw gegevens
 • U behoudt het recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens door een van onze medewerkers. Het is mogelijk dat u naderhand een eenmaal door u gegeven toestemming voor de verstrekking van uw gegevens, weer intrekt. U kunt uw gegevens ook opvragen en met uw opdracht aan derden laten verstrekken. Voor al deze zwaarwegende handelingen, kunnen wij desgewenst u vragen zich duidelijk te legitimeren.
 • Klachten
 • Het kan zijn dat u klachten heeft naar aanleiding van de verwerking van en de omgang met uw persoonsgegevens. Wilt u dit dan alstublieft direct aan ons doorgeven. We gaan er dan samen aan werken om het probleem op te lossen. Mocht dit niet lukken, dat kunt u alsnog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.